Ochrona Danych Osobowych


 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady /UE/ nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE - informuje się, że:

1)   Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Garmond Drukarnia Cyfrowa z siedzibą przy ul. Dekabrystów 33 lokal 27, (dalej: Drukarnia);

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia kompleksowej obsługi poligraficznej, na podstawie przepisów art. 6 ust 1 pkt. a) b) ww. rozporządzenia ogólnego;

3) Administrator Pani/Pana danych osobowych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie przepisów prawa, a także regulacji ogólnego rozporządzenia dotyczące zasad powierzania danych osobowych;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie 2 celów przetwarzania, tj.:

  1. w zakresie realizacji zawartej przez Panią/Pana umowy, w związku z działalnością prowadzona przez Drukarnię przez okres do czasu zakończenia jej    realizacji, a po tym czasie:
  • przez okres wymagany przez przepisy prawa, np. dla przechowywania    określonej dokumentacji księgowej i określonych danych zgodnie z przepisami          podatkowymi;
  • przez okres wynikający z prawnie uzasadnionych interesów Drukarni (tj. okres przedawnienia dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń),
  1. w zakresie marketingu i promocji usług oferowanych przez Drukarnię – przez okres do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych;
  2. w zakresie wyrażonej zgody – do czasu jej wycofania;

5) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu;

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

7) Pani/Pana dane nie będą podlegały przetwarzaniu w formie profilowania.

8) W razie pytań związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktowania się pod adresem e-mail: aleksandra@garmond.net  lub telefonicznie pod nr.: (34) 361-59-97.

9)  Podanie danych ma zawsze charakter dobrowolny, jednak konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy/zlecenia w ramach działalności prowadzonej przez Drukarnię.

 

Częstochowa, dnia: 24 maja 2018r.